Friday, February 10, 2012

1109.3973 (Shiping Feng et al.)

Two gaps with one energy scale in cuprate superconductors    [PDF]

Shiping Feng, Huaisong Zhao, Zheyu Huang

1202.1851 (J. E. Hirsch)

Correcting 100 years of misunderstanding: electric fields in
superconductors, hole superconductivity, and the Meissner effect
   [PDF]

J. E. Hirsch

1202.1861 (Da-Yong Liu et al.)

Strongly correlated electronic states and
quasi-two-dimensionalantiferromagnetism in honeycomb lattice compound
In$_{3}$Cu$_{2}$VO$_{9}$
   [PDF]

Da-Yong Liu, Ying Guo, Xiao-Li Zhang, Jiang-Long Wang, Zhi Zeng, H. Q. Lin, Liang-Jian Zou

1202.1862 (Shinji Watanabe et al.)

Roles of Critical Valence Fluctuations in Ce- and Yb-Based Heavy Fermion
Metals
   [PDF]

Shinji Watanabe, Kazumasa Miyake

1202.1894 (Yasumasa Tsutsumi et al.)

A Triplet Superconductor UPt$_3$    [PDF]

Yasumasa Tsutsumi, Kazushige Machida, Tetsuo Ohmi, Masa-aki Ozaki

1202.1908 (Yoshihiko Ihara et al.)

13C NMR study of superconductivity near charge instability realized in
beta"-(BEDT-TTF)4[(H3O)Ga(C2O4)3]C6H5NO2
   [PDF]

Yoshihiko Ihara, Harumi Seki, Atsushi Kawamoto

1202.1913 (Matthias Vojta)

Stripes and electronic quasiparticles in the pseudogap state of cuprate
superconductors
   [PDF]

Matthias Vojta

1202.1923 (J. Q. You et al.)

Atomic physics and quantum optics using superconducting circuits    [PDF]

J. Q. You, Franco Nori

1202.2099 (A. Sedeki et al.)

Extended quantum criticality of low-dimensional superconductors near a
spin-density-wave instability
   [PDF]

A. Sedeki, D. Bergeron, C. Bourbonnais