Tuesday, January 15, 2013

1301.2657 (Maxime Leroux et al.)

Charge Density Wave and Superconducting Properties in Single Crystals of
Lu5Ir4Si10
   [PDF]

Maxime Leroux, Pierre Rodiere, Christine Opagiste

1301.2668 (Xiaxin Ding et al.)

Three dimensional spider-web-like superconducting filamentary paths in
KxFe2-ySe2 single crystals
   [PDF]

Xiaxin Ding, Delong Fang, Zhenyu Wang, Huan Yang, Jianzhong Liu, Qiang Deng, Guobin Ma, Chong Meng, Yuhui Hu, Hai-Hu Wen

1301.2743 (Jonathan Rosenberg et al.)

Flux quantization for a superconducting ring in the shape of a Möbius
band
   [PDF]

Jonathan Rosenberg, Yehoshua Dan Agassi

1301.2748 (S. Y. Tan et al.)

Interface-induced superconductivity and strain-dependent spin density
wave in FeSe/SrTiO3 thin films
   [PDF]

S. Y. Tan, M. Xia, Y. Zhang, Z. R. Ye, F. Chen, X. Xie, R. Peng, D. F. Xu, Q. Fan, H. C. Xu, J. Juan, T. Zhang, X. C. Lai, T. Xiang, J. P. Hu, B. P. Xie, D. L. Feng

1301.2863 (Peiwen Gao et al.)

Scaling of pressure-induced and doping-induced superconductivity in the
Ca10(PtnAs8)(Fe2As2)5 arsenides
   [PDF]

Peiwen Gao, Liling Sun, Ni Ni, Jing Guo, Qi Wu, Chao Zhang, Dachun Gu, Ke Yang, Sheng Jiang, Robert Joseph Cava, Zhongxian Zhao

1301.2865 (J. Huo et al.)

Spin Density Wave Fluctuations and p-wave Pairing in Sr2RuO4    [PDF]

J. Huo, T. M. Rice, Fu-Chun Zhang

1301.2896 (J. Sichelschmidt et al.)

Far-infrared optical conductivity of CeCu2Si2    [PDF]

J. Sichelschmidt, A. Herzog, H. S. Jeevan, C. Geibel, F. Steglich, T. Iizuka, S. Kimura

1301.3032 (J. B. He et al.)

Superconductivity in Pd-intercalated charge-density-wave rare earth
poly-tellurides RETen
   [PDF]

J. B. He, P. P. Wang, H. X. Yang, Y. J. Long, L. X. Zhao, C. Ma, D. M. Wang, X. C. Shangguan, Z. A. Ren, J. Q. Li, G. F. Chen