Friday, December 21, 2012

1212.4937 (Shinji Kawasaki et al.)

The Mott State and Superconductivity in Face-Centred Cubic Structured
Cs3C60: A 133Cs-Nuclear Magnetic Resonance Study under Pressure
   [PDF]

Shinji Kawasaki, Junji Fukui, Takeshi Motoyama, Yuta Suzuki, Seiji Shibasaki, Guo-qing Zheng

1212.4946 (Zhongkai Liu et al.)

Measurement of Coherent Polarons in the Strongly Coupled
Antiferromagnetically Ordered Iron-Chalcogenide Fe1.02Te using Angle-Resolved
Photoemission Spectroscopy
   [PDF]

Zhongkai Liu, Ruihua He, Donghui Lu, Ming Yi, Yulin Chen, Makoto Hashimoto, Robert G. Moore, Sung-Kwan Mo, Elizabeth A. Nowadnick, Jin Hu, Tijiang Liu, Zhiqiang Mao, Thomas P. Devereaux, Zahid Hussain, Zhi-Xun Shen

1212.4954 (Shingo Yonezawa et al.)

First-Order Superconducting Transition of Sr2RuO4    [PDF]

Shingo Yonezawa, Tomohiro Kajikawa, Yoshiteru Maeno

1212.4974 (E. A. Mazur et al.)

Phonon origin of high Tc in Superconducting cuprates    [PDF]

E. A. Mazur, Yu. Kagan

1212.5164 (Can-Li Song et al.)

Pairing insights in iron-based superconductors from scanning tunneling
microscopy
   [PDF]

Can-Li Song, Jennifer E. Hoffman

1212.5177 (Yeonbae Lee et al.)

Electrostatic Tuning of the Properties of Disordered Indium Oxide Films
near the Superconductor-Insulator Transition
   [PDF]

Yeonbae Lee, Aviad Frydman, Tianran Chen, Brian Skinner, A. M. Goldman