Thursday, June 28, 2012

1206.6120 (S. Narayana et al.)

Design and testing of high-speed interconnects for Superconducting
multi-chip modules
   [PDF]

S. Narayana, V. K. Semenov, Y. A. Polyakov, V. Dotsenko, S. K. Tolpygo

1206.6154 (Fei Han et al.)

BaFe2Se2O as a Iron-Based Mott Insulator with an Antiferromagnetic Order    [PDF]

Fei Han, Xiangang Wan, Bing Shen, Hai-Hu Wen

1206.6178 (Fan Yang et al.)

Proximity-effect-induced superconductivity in topological
insulator-related material Bi2Se3
   [PDF]

Fan Yang, Fanming Qu, Jie Shen, Yue Ding, Jun Chen, Zhongqing Ji, Guangtong Liu, Jie Fan, Changli Yang, Liang Fu, Li Lu

1206.6223 (Shinji Watanabe et al.)

New Universality Class of Quantum Criticality in Ce- and Yb-based Heavy
Fermions
   [PDF]

Shinji Watanabe, Kazumasa Miyake

1206.6260 (M. Kriener et al.)

Novel Pairing State in CuxBi2Se3 Superconductor Probed by the Superfluid
Density
   [PDF]

M. Kriener, Kouji Segawa, Satoshi Sasaki, Yoichi Ando

1206.6275 (B. Gross et al.)

Electrothermal domains in stacks of intrinsic Josephson junctions in
Bi2Sr2CaCu2O8
   [PDF]

B. Gross, S. Guenon, J. Yuan, M. Y. Li, J. Li, A. Iishi, R. G. Mints, T. Hatano, P. H. Wu, D. Koelle, H. B. Wang, R. Kleiner

1206.6277 (Tianxing Ma et al.)

Quantum Monte Carlo Study of Pairing Symmetry and Correlation in
Iron-based Superconductors
   [PDF]

Tianxing Ma, Hai-Qing Lin, Jiangping Hu