Wednesday, October 3, 2012

1110.4114 (Zhenyu Zhou et al.)

Geometric phases of d-wave vortices in a model of lattice fermions    [PDF]

Zhenyu Zhou, Oskar Vafek, Alexander Seidel

1210.0034 (Chen-Hsuan Hsu et al.)

Charge-$2e$ Skyrmion condensate in a hidden order state    [PDF]

Chen-Hsuan Hsu, Sudip Chakravarty

1210.0072 (Teruki Motohashi et al.)

Crystal structure and superconducting properties of hexagonal
lithium-niobium oxynitride
   [PDF]

Teruki Motohashi, Masahiko Ito, Yuji Masubuchi, Makoto Wakeshima, Shinichi Kikkawa

1210.0266 (Jing He et al.)

Particle-Hole Symmetry Protected Zero Modes on Vacancies in the
Topological Insulators and Topological Superconductors on the Honeycomb
Lattice
   [PDF]

Jing He, Ying-Xue Zhu, Ya-Jie Wu, Lan-Feng Liu, Ying Liang, Su-Peng Kou

1210.0315 (Tomohiro Yoshida et al.)

Pair-density wave states through spin-orbit coupling in multilayer
superconductors
   [PDF]

Tomohiro Yoshida, Manfred Sigrist, Youichi Yanase

1210.0383 (G. Nikšić et al.)

In-plane oxygens in high-temperature superconducting cuprates    [PDF]

G. Nikšić, I. Kupčić, D. K. Sunko, S. Barišić

1210.0397 (Juan Jiang et al.)

The distinct in-plane resistivity anisotropy in the nematic states of
detwinned NaFeAs and FeTe single crystals: evidences for Hund's rule metal
   [PDF]

Juan Jiang, C. He, Y. Zhang, M. Xu, Q. Q. Ge, Z. R. Ye, F. Chen, B. P. Xie, D. L. Feng

1210.0407 (D. Watanabe et al.)

Novel Pauli-paramagnetic quantum phase in a Mott insulator    [PDF]

D. Watanabe, M. Yamashita, S. Tonegawa, Y. Oshima, H. M. Yamamoto, R. Kato, I. Sheikin, K. Behnia, T. Terashima, S. Uji, T. Shibauchi, Y. Matsuda

1210.0499 (Alaska Subedi)

Electron-phonon superconductivity and charge density wave instability in
the layered titanium-based pnictide Ba$_{1-x}$Na$_x$Ti$_2$Sb$_2$O
   [PDF]

Alaska Subedi

1210.0672 (K. Gofryk et al.)

Electronic tuning and uniform superconductivity in CeCoIn5    [PDF]

K. Gofryk, F. Ronning, J. -X. Zhu, M. N. Ou, P. H. Tobash, S. S. Stoyko, X. Lu, A. Mar, T. Park, E. D. Bauer, J. D. Thompson, Z. Fisk

1210.0710 (Junfeng He et al.)

Coexistence of Two Sharp-Mode Couplings and Their Unusual Momentum
Dependence in the Superconducting State of Bi2Sr2CaCu2O8+d Superconductor
Revealed by Laser-Based Angle-Resolved Photoemission
   [PDF]

Junfeng He, Wentao Zhang, Jin Mo Bok, Daixiang Mou, Lin Zhao, Yingying Peng, Shaolong He, Guodong Liu, Xiaoli Dong, Jun Zhang, J. S. Wen, Z. J. Xu, G. D. Gu, Xiaoyang Wang, Qinjun Peng, Zhimin Wang, Shenjin Zhang, Feng Yang, Chuangtian Chen, Zuyan Xu, H. -Y. Choi, C. M. Varma, X. J. Zhou

1210.0825 (Xun-Wang Yan et al.)

Effect of the Wyckoff position of K atom on the crystal structure and
electronic properties of KFe$_2$Se$_2$ compound
   [PDF]

Xun-Wang Yan, Miao Gao